2018-04-19

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot  działalności i kompetencje określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z  1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

Celem Przedszkola nr 8  Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim jest:

 • troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci
 • pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym,
 • stymulowanie,  kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata  oraz  własnej inicjatywy dziecka
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • wyposażanie dzieci w wiedzę i umiejętności do podjęcia nauki w szkole,
 • realizacja sytuacji edukacyjnych w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkola dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
 • zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania do nauki w szkole, osiągnięcie pełnego poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego i społeczno- emocjonalnego ułatwiającego start szkolny dziecka i warunkującego odnoszenie sukcesów w nauce
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 

Do zadań  Przedszkola nr 8  Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim  należy:

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji celów i zadań przedszkola:

- ogrodzony, funkcjonalnie wyposażony w bezpieczny sprzęt ogród przedszkolny do zabaw dla dzieci
- ogrodzony, wolno stojący budynek dostosowany do potrzeb dzieci
- estetycznie urządzone, przytulne i barwne sale, w których dzieci czują się
   bezpiecznie, zdobywają umiejętności, poszerzają wiedzę i dorastają w swoim własnym tempie     
- wiedzę, umiejętności i sprawności dzieci zdobywają pod okiem wykwalifikowanej  kadry pedagogicznej w miłej, rodzinnej atmosferze dziecko: poznaje i rozumie siebie i świat, nabywa umiejętności poprzez działanie, odnajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej i wspólnocie, zaspokaja potrzeby oraz wyzwala twórczą aktywność

 • Dostosowanie sytuacji edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz obszarów edukacyjnych określonych w Podstawie Programowej:

- poznawanie i rozumienie siebie i  świata,
- nabywanie umiejętności przez działanie,
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
- budowanie systemu wartości,

 • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 • Stosowanie form pracy otwartej umożliwiające dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności,
 • Stymulowanie aktywności twórczej dziecka
 • Rozwijanie twórczego myślenia dzieci
 • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 • Systematyczne wzbogacanie  bazy dydaktycznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się